Vragen?Vragen?
036-8456456
Bel bij overlijdenBel bij overlijden
0900-2727607
Intermediair

Governance Verslag NorthWest (2014)

Inleiding

NorthWest heeft zich bij de inrichting van haar organisatie en bedrijfsvoering laten inspireren door de Nederlandse Corporate Governance Code (2003) (hierna de “CGC (2003)”). Deze is in 2009 vervangen door de Nederlandse Corporate Governance Code (2009) (hierna de “CGC (2009)”). Sinds 1 januari 2011 zijn voorts de Governance Principes Verzekeraars (2011) (hierna de “Principes (2011)”) van kracht voor Nederlandse verzekeraars en dus ook voor NorthWest. In het vervolg worden de beide versies van de Corporate Governance Code en de Principes gezamenlijk aangeduid als de Codes.

Personalia

De directie (“RvB”) bestaat uit G.J.J. Veenhuizen en M.R. Veenhuizen.
De Raad van Commissarissen (“RvC”) bestaat uit M.P.M. Teeuwisse (voorzitter), J.A.W. Croes en drs. B.W.J. Lind.

Corporate Governance Code

NorthWest voldoet aan de artikelen van de CGC (2003) die op grond van het Besluit uitvoering EG-richtlijn wettelijke controles jaarrekeningen van 26 juni 2008 rechtstreeks op haar van toepassing zijn. Deze artikelen hebben betrekking op de auditcommissie (binnen de RvC). 

Governance Principes Verzekeraars

NorthWest richt zich op de doelen die met de Principes (2011) beoogd worden. Waar nodig en mogelijk gezien de omvang van de organisatie past zij deze proportioneel toe. De Principes (2011) zijn immers gericht op de realiteit van veel grotere, veelal beursgenoteerde, instellingen waarin een strakker en formeler governance instrumentarium nodig is om te voorkomen dat zich door een verstoord systeem van checks and balances ongewenste ontwikkelingen voordoen.
Centraal thema is het borgen van een transparante, integere en beheerste bedrijfsvoering. Zonder onnodige complexiteit.

 • Raad van Commissarissen
  De leden van de RvC hebben allen de eed/belofte financiële sector afgelegd ten overstaan van de directie.

  Het huidige collectief van de RvC beschikt naar het oordeel van zowel de RvB, als de aandeelhouders over een goed niveau van relevante deskundigheid en ervaring die ook voldoende gespreid en complementair is over de leden. De RvC stelt een opleidingsplan op voor het op peil houden van de deskundigheid van de individuele leden. Bij een jaarlijkse evaluatie door de RvC komt het onderwerp deskundigheid aan bod, zowel voor de RvC-leden als voor de RvB-leden

  De RvC vervult in haar geheel de rollen van auditcommissie en van risicocommissie.
   
 • Raad van Bestuur
  De Raad van Bestuur wordt gevormd door de statutaire directie die thans uit twee leden bestaat. In 2014 heeft de heer G.J. Kerpel zich uit de RvB teruggetrokken en is de heer G.J.J. Veenhuizen tot de RvB toegetreden. De directie werkt met toegewezen portefeuilles. Materiële besluitvorming vindt altijd plaats met instemming van de volledige directie. De door nummer 3.1.8 Principes (2011) beoogde scheiding is bij de huidige bestuursomvang niet wenselijk. De bestuurders hebben in 2014 aandacht besteed aan het onderhouden en verbreden van hun deskundigheid, echter zonder dat daaraan een vooraf omschreven programma van permanente educatie ten grondslag lag. Naar het oordeel van zowel de RvB zelf als de aandeelhouders, beschikt het huidige collectief van de RvB over een goed niveau van relevante deskundigheid en ervaring die ook voldoende gespreid en complementair is over de leden.
  De bestuurders van NorthWest hebben de belofte financiële sector afgelegd ten overstaan van de RvC. Zij hebben ook een Moreel-ethische verklaring ondertekend met de volgende inhoud:

  “Ik verklaar dat ik mijn functie als verzekeraar integer en zorgvuldig zal uitoefenen. Ik zal een zorgvuldige afweging maken tussen alle belangen die bij de verzekeraar betrokken zijn, te weten die van de klanten, de aandeelhouders, de werknemers en de samenleving waarin de verzekeraar opereert. Ik stel in die afweging het belang van de klant centraal en zal de klant zo goed mogelijk inlichten. Ik zal mij gedragen naar de wetten, de reglementen en de gedragscodes die op mij als verzekeraar van toepassing zijn. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd. Ik maak geen misbruik van mijn verzekeringskennis. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal mij inspannen om het vertrouwen in het verzekeringswezen te behouden en te bevorderen. Ik zal zo het beroep van verzekeraar in ere houden.”

  Deze verklaring is nader uitgewerkt in een op bij de activiteiten van NorthWest betrokken medewerkers gerichte “Gedragscode Integriteit en Betrouwbaarheid”. Die gedragscode wordt bij het in dienst treden door medewerkers ondertekend. 
   
 • Risicomanagement
  NorthWest heeft haar risicobeheer georganiseerd aan de hand van een Risicobeheer Raamwerk. Onderdeel van dit risicobeheer vormt een jaarlijkse beoordeling van een Risicoprofiel waarin zij haar risico’s systematisch inventariseert en per risicocategorie de risicobereidheid uitdrukt in een Risico Tolerantie Grens. Dit Risicoprofiel wordt jaarlijks geactualiseerd. Het Risicoprofiel wordt jaarlijks in de RvC behandeld.

  Voor iedere aanpassing – hoe gering ook – van de natura-uitvaartverzekering van NorthWest is de goedkeuring van de RvB vereist waarbij deze rekening houdt met de wijze waarop de betreffende aanpassing invloed heeft op de door NorthWest gelopen risico’s en op het belang van de klanten en consumenten. Vanuit het perspectief van de klant wordt bekeken of het product zowel kostenefficiënt, nuttig, veilig als begrijpelijk is. Deze beoordeling heeft ook in 2014 plaatsgevonden voordat enkele productaanpassingen werden geïmplementeerd die wenselijk waren in verband met de veranderde marktomstandigheden. De aanpassing geldt uitsluitend voor de polissen die na de invoering zijn gesloten. De oudere verzekeringen zijn niet gewijzigd. Naar de mening van de RvB voldoet het product aan bovengenoemde normen.
   
 • Audit
  De interne audit taken zijn ondergebracht bij de interne audit functie en de op het gebied van control werkzame personen. De interne audit functie werd in 2014 vervuld door de medewerker die verantwoordelijk was voor juridische zaken. Na zijn uitdiensttreding wordt deze medewerker extern ingehuurd voor de vervulling van de interne audit functie. De onafhankelijkheid van de sleutelfunctionarissen is gewaarborgd in het Sleutelfunctie Statuut. De periodieke controles vinden plaats aan de hand van een gezamenlijke agenda ten behoeve van de Sleutelfuncties. Hierover wordt gerapporteerd aan de directie en aan de RvC. De competentie van de RvC ten aanzien van deze onderwerpen is verankerd in haar Reglement.
   
 • Beloningsbeleid
  In verband met de omstandigheid dat NorthWest een niet beursgenoteerde onderneming is, zijn de taken en verantwoordelijkheden die de Principes (2011) legt bij de RvC, bij NorthWest toebedeeld aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (voor wat betreft de beloning van de directie) en aan de RvB (voor wat betreft andere medewerkers). Voor zowel directie als medewerkers van NorthWest is geen sprake van een variabele beloning. 

Laatste update mei 2015